tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Information

Đại hội cổ đông thường niên 2012

Ngày 28 tháng 03 năm 2012 tại khách sạn Thiên Hồng ( Arc - En - Ciel ) - 56 Tản Đà, Q5 TP Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

Tham dự đại hội gồm có các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và các cổ đông, đại diện cổ đông đại diện cho 1.964.490 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 78,58% vốn điều lệ Công ty.

Tại đại hội, các cổ đông đã thảo luận và thông qua: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2011; phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2012 -  Các giải pháp thực hiện kế hoạch trong năm 2012; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2011; Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011; Tờ trình lựa chọn đợn vị kiểm toán năm 2012; Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2011; Tờ trình của Hội đồng quản trị về thù lao HDQT, BKS năm 2012.

 

Đại hội được tiến hành theo đúng quy đinh hiện hành cảu Pháp luật, Điều lệ của Công ty và đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Chi tiết về các báo cáo, nghị quyết của đại hội.

Hoàng Sơn

 

 

 

 

 

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news