tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Information

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016 - BẾN XE MIỀN TÂY

 Sáng ngày 22/04/2016, vào lúc 8 giờ 00 phút tại Hội trường Khách sạn Thiên Hồng, số 52 - 56 Tản Đà, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2016 với sự tham dự các nhà đầu tư, cơ quan truyền thông và hơn 65 cổ đông tương ứng với 1.902.809 cổ phần.

 

 

Đại hội đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao  của các cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

- Báo cáo thẩm tra tư cách tham dự ĐHĐCĐ 2016

- Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội

- Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

- Thông qua danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và hoạt động của Công ty năm 2015

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán

- Thông báo về việc thành viên HĐQT, BKS đương nhiệm của nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã hết nhiệm kỳ 5 năm và thực hiện bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Thông qua quy chế Bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Thông qua thể lệ bầu cừ thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; chế độ thù lao của HĐQT, BKS, tiền thưởng cho người quản lý doan nghiệp và người lao động năm 2016

- Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2016

- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

- Tờ trình về chủ trương tham gia góp vốn bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Bến Xe Miền Tây mới

- Thảo luận về nội dung báo cáo, tờ trinh đã được trình bày

- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS

- Cồng bố chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát

- Công bố kết quả biểu quyết

- Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2016 của Đại hội đồng cổ đông

 

 

Chủ Tọa Đoàn

 

 

Cổ đông biểu quyết

 

 

 

Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Đại hội kết thúc thành công rực rỡ vào lúc 12 giờ 50 phút cùng ngày.

 

Một số hình ảnh đại hội

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết biên bản cuộc họp

 

Phúc Toàn

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news