tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Information

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017 - BẾN XE MIỀN TÂY

Sáng ngày 27/04/2017, vào lúc 9 giờ 00 phút tại Hội trường Khách sạn Thiên Hồng, số 52 - 56 Tản Đà, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2017 với sự tham dự các nhà đầu tư, cơ quan truyền thông và hơn 51 cổ đông tương ứng với 1.696.430 cổ phần.

 

 

Đại hội đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông thông qua các nội dung sau:

 

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;

- Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông;

- Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội;

- Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu;

Thông qua Chương trình Đại hội;

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;

- Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; chế độ thù lao của HĐQT, BKS, tiền thưởng cho người quản lý doanh nghiệp và cho người lao động năm 2017;

- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;

Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2017;

- Tờ trình thông qua chủ trương cho Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH Một thành viên vay vốn để bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bến xe Miền Tây mới;

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

 

Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

 

Một số hình ảnh đại hội:

 

 

 

 

 

 

Biên bản chi tiết cuộc họp.

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news