tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Information

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018 - BẾN XE MIỀN TÂY

     Sáng ngày 26/04/2018, vào lúc 9 giờ 00 phút tại Hội trường Khách sạn Thiên Hồng, số 52 - 56 Tản Đà, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 với sự tham dự các nhà đầu tư, cơ quan truyền thông và hơn 50 cổ đông tương ứng với 1.659.971 cổ phần.

 

     Đại hội đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông thông qua các nội dung sau:

    - Thông qua Chương trình Đại hội.

    - Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên thành viên Hội đồng quản trị.

    - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên.

    - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Kiểm soát viên.

    - Thông qua các danh sách ứng viên Kiểm soát viên.

    - Thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung Kiểm soát viên.

    - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

   - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây năm 2017.

    - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây.

    - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây năm 2017.

    - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, thù lao HĐQT, BKS, tiền thưởng người quản lý và người lao động năm 2018.

    - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

    - Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2018.

   - Tờ trình Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bến xe miền Tây.

    - Tờ trình Thông qua Tờ trình về việc Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

    - Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày.

    - Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết.

    - Công bố kết quả biểu quyết.

    - Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2018 của Đại hội đồng cổ đông.

     Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Biên bản chi tiết đại hội.

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news