webmaster@bxmt.com.vn Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Event News

Đối thoại định kỳ

 - Đối thoại định kỳ lần III năm 2015

 - Đối thoại định kỳ lần IV năm 2015

 - Đối thoại định kỳ lần I năm 2016

 - Đối thoại định kỳ lần III năm 2016

 - Đối thoại định kỳ lần IV năm 2016

 - Đối thoại định kỳ lần I năm 2017

 - Hội nghị người lao động Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây năm 2017

 - Đối thoại định kỳ lần II năm 2017

 - Đối thoại định kỳ lần III năm 2017

 - Đối thoại định kỳ lần IV năm 2017

 - Hội nghị người lao động Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây 2018

 - Đối thoại định kỳ lần II năm 2018Tổng hợp điều chỉnh thỏa ước lao động tập thể năm 2018.

 - Đối thoại định kỳ lần III năm 2018 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news