tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Information

Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”

         I.  Mục đích - yêu cầu:

1.   Mục đích:

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, huy động sự tham gia tích cực của Cán bộ công nhân viên trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới

2.   Yêu cầu:

Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2018 tại Công ty phải được tổ chức đảm bảo hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm

II.   Nội dung thực hiện:

1.   Chủ đề trọng tâm: “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”

2.   Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018.      

3.   Nội dung:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tinh hình mới

1.   Hình thức thực hiện

Căn cứ vào điều kiện thực tế của Công ty và của các Phòng để lựa chọn và triển khai các hình thức như sau:

-  Phòng Tổ chức Hành chính treo băng rôn hưởng ứng với nội dung: Nhiệt liệt hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống ma túy 26/6  tại mặt tiền trước nhà Ga chính.

 

Lồng ghép nội dung tuyên truyền về “Tháng hành động phòng, chống ma túy “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” trong các cuộc họp giao ban của công ty, trong các buổi sinh hoạt, họp phòng hàng tháng của các Phòng, trong các buổi sinh hoạt của Chi bộ, Công Đoàn, Đoàn thanh niên.

IV.   Tổ chức thực hiện:

-   Trưởng các Phòng, Ban chấp hành Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty: tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch này.

-   Phòng Tổ chức Hành chính: có trách nhiệm đăng thông tin, tài liệu tuyên truyền lên website công ty, tham mưu nội dung và vị trí treo băng rôn thích hợp và xây dựng kế hoạch hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”

 

Kế hoạch chi tiết

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news