tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Information

"Quyết Định" công bố lại đưa Bến xe Miền Tây vào khai thác

     Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UB ngày 09/01/1991 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Sở Giao thông Công chánh;

 

     Căn cứ Quyết đinh số 53/2008/QĐ-UBND ngày 13/06/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về đổi tên “Sở Giao thông – Công chính” thành “Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh”;

 

     Căn cứ Quyết đinh số 70/2010/QĐ-UBND ngày 17/09/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh;

 

     Căn cứ Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 22/12/2012 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách;

 

     Căn cứ Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015;

 

     Theo giấy đề nghị công bố lại Bến xe khách (số 193/GĐN-BXMT ngày 15/09/2016) của Công ty CP Bến xe Miền Tây;

 

     Căn cứ Biên bản kiểm tra của Sở Giao thông vận tải ngày 05/10/2016;

     Theo đề của Trưởng Phòng Quản lý đường bộ Sở giao thông vận tải,

 

Quyết Định

 

Điều 1: Công bố lại đưa Bến xe Miền Tây vào khai thác với các nội dung

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2016 đến ngày 10 tháng 10 năm 2021.

 

Điều 3: Các Ông(Bà) Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ Sở giao thông vận tải, Trưởng các Phòng nghiệp vụ Sở Giao thông vận tải có liên quan và Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Quyết định chi tiết

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news