tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Event News

Tạm ngưng các hoạt động vận tải hành khách công cộng

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 3916/TB-SGTVT ngày 31/3/2020 của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản số 128NB/SC-HC ngày 01/4/2020 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây thông báo tạm ngưng hoạt động vận tải hành khách công cộng theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ kể tử 00 giờ 00 ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020 (trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phầm, nhu yếu phẩm cần thiết, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa).

Công ty Cổ phần Bến xe Miền tây thông báo đến các Đơn vị Vận tải , các đơn vị có liên quan và hành khách được biết để nắm thông tin.

Trân trọng.

Chi tiết thông báo BXMT

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news