tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Information

Thành Ủy TP HCM Tặng Bằng Khen Đảng Bộ Công Ty Cổ Phần Bến Xe Miền Tây

 Căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2014 của Chính Phủ qui định chi tiết Luật thi hành sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thi đua, khen thưởng 2013;

Căn cứ quy chế làm việccủa Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy;

Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Thành Ủy tại Tờ trình sô 152/TTr/BTGTU ngày 10 tháng 05 năm 2016,

Ngày 13 tháng 05 năm 2016 Đảng Bộ Công ty Cổ Phần Bến Xe Miền Tây, Đảng Ủy Tổng Công ty Cơ Khí Giao Thông Vận Tải Sài Gòn vinh dự được Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 - 2016 theo quyết định số 336 - QĐ/TU

 

 

Chi tiết Quyết định khen thưởng

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news