tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Information

THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT MỚI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY

     

     Căn cứ quyết định số 41/QĐ-HĐQT ngày 20/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thừa - Tổng Giám đôc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây kể từ ngày 01/07/2017.

          

     Nay Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây giới thiệu chức vụ và chữ ký của ông Nguyễn Ngọc Thừa để các đơn vị, cá nhân thuận tiện trong quan hệ công tác.


     Chi tiết về chữ ký xem tại đây.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news