tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Event News

Tổ chức lớp học đào tạo Kỹ năng đàm phám, soạn thảo hợp đồng và văn bản

Tổ chức lớp học đào tạo Kỹ năng đàm phám, soạn thảo hợp đồng và văn bản

   Căn cứ Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật 9/11 của Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây;
   Căn cứ nhu cầu thực tế tại Công ty, nhằm cập nhật kiến thức pháp luật về hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 giúp cán bộ, nhân viên trong Công ty vận dụng tốt quy định pháp luật trong việc soạn thảo văn bản và hợp đồng, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Công ty. Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã liên hệ với đơn vị có chuyên môn đào tạo – Trung tâm Đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng chương trình đào tạo
“Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng và kỹ năng soạn thảo văn bản trong hoạt động kinh doanh” vào 02 ngày 05 và 08/11/2018.
   Lớp học tổ chức thành công tốt đẹp với hy vọng các CBCNV Công ty có thể vận dụng những kiến thức bổ ích vào công tác liên quan nhằm đạt hiệu quả cao.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news