webmaster@bxmt.com.vn Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Thông tin

Đại hội cổ đông thường niên 2013

Ngày 24/04/2013, Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây đã tổ chức thành công đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2013. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, kế hoạch năm 2013.

Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động năm 2012 của Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây như sau: lợi nhuận trước thuế đạt 33.051.693.000 đồng tương đương 116% kế hoạch năm 2012, tương đương 135% so với thực hiện năm 2011. Lợi nhậu sau thuế 24.900.907.000 đồng tương đương 116% kế hoạch năm 2012. Nộp ngân sách nhà nước 27.443.088.000 đồng đạt 167% so với kế hoạch năm 2012. Tỷ lệ chia cổ tức là 40% trên vốn điều lệ.

Kế hoạch năm 2013, Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây dự kiến đạt 81.739.452.000 đồng, lợi nhuận trước  thuế đạt 34.469.647.000 đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 25.852.236 đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty như sau: Tỷ lệ trích lập quỹ đầu tư phát triển 20% trên lợi nhuận sau thuế, quỹ khen thưởng phúc lợi 10%, tiền thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2013 bằng 2,5% trên lợi nhuận sau thuế. Đồng thời, dự kiến phân phối tỷ lệ cổ tức là 40% vốn cổ phần.

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Thành trưởng BKS Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây và bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Tùng vào BKS Công ty.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Hoàng Sơn

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan