hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Event News

BẾN XE MIỀN TÂY NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

Căn cứ quyết đinh số 1328/QQĐ-TGĐ ngày 01 tháng 07 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cụ Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT);

Căn cức Quyết định số 48/QĐ-TGĐ ngày 12/02/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành Quy định chứng nhận hệ thống; 

Căn cứ báo cáo kết quả của Đoàn chuyên gia đánh giá và kết quả thẩm xét hồ sơ chứng nhân.

Ngày 20 tháng 12 năm 2021 vừa qua Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng, Trung tâm chứng nhận phù hợp  - QUACERT đã ban hành quyết định số: 6506/QĐ-QUACERT về việc cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng TCVB ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015 cho Bến xe Miền Tây.

Chi tiết quyết định và giấy chứng nhận ISO 9001:2015.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news