tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Album

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

PHỤC VỤ LỄ 30/04 VÀ 01/05 NĂM 2019

PHỤC VỤ LỄ 30/04 VÀ 01/05 NĂM 2019

Chi Đoàn phòng KDDV tạo mảng xanh cho nhà giữ xe 2 tầng

Chi Đoàn phòng KDDV tạo mảng xanh cho nhà giữ xe 2 tầng

Lớp học kỹ năng Đàm phán và Soạn thảo Hợp đồng

Lớp học kỹ năng Đàm phán và Soạn thảo Hợp đồng