hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Hình ảnh hoạt động

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

PHỤC VỤ LỄ 30/04 VÀ 01/05 NĂM 2019

PHỤC VỤ LỄ 30/04 VÀ 01/05 NĂM 2019

Chi Đoàn phòng KDDV tạo mảng xanh cho nhà giữ xe 2 tầng

Chi Đoàn phòng KDDV tạo mảng xanh cho nhà giữ xe 2 tầng

Lớp học kỹ năng Đàm phán và Soạn thảo Hợp đồng

Lớp học kỹ năng Đàm phán và Soạn thảo Hợp đồng