tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Notification

Bổ nhiệm Phó tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng

Căn cứ Nghị quyết số 14/2013/NQ-HDQT, ngày 08/04/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây.

Ngày 02/05/2013, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây đã có buổi họp bổ nhiệm ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân nguyên Kế Toán Trưởng, giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thành nguyên Phó phòng Điều Hành giữ chức vụ Kế Toán Trưởng.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Hoàng Sơn

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news