hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

About Covid - 19

Cập nhật tình hình phòng, chống dịch Covid - 19

Cập nhật tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19 tại Bến Xe Miền Tây:

BXMT Báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 28/07/2020

BXMT Thông báo về triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 30/07/2020

BXMT Báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày  29-7 đến 04-8-2020

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 từ 05/08/2020 đến 11/08/2020

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 từ 12/08/2020 đến 18/08/2020

Báo cáo nhanh ngày 24/08/2020  tình hình triển khai biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 từ 19/08/2020 đến 25/08/2020

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 từ 26/08/2020 đến 01/09/2020

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 từ 02/09/2020 đến 08/09/2020

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 từ 09/09/2020 đến 15/09/2020

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 từ 16/09/2020 đến 22/09/2020

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 từ 23/09/2020 đến 29/09/2020

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 từ 30/09/2020 đến 06/10/2020

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 từ 07/10/2020 đến 13/10/2020

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 từ 14/10/2020 đến 20/10/2020

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 từ 21/10/2020 đến 27/10/2020

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 từ 04/11/2020 đến 10/11/2020

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news