tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Event News

Công ty Tiếp đoàn Bí thư - Chủ tịch UBND Huyện Càng Long (Trà vinh)

     Sáng ngày 22/11/2019, Ban Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng tiếp đoàn Bí thư - Chủ tịch UBND Huyện Càng Long (Trà Vinh) đến Tham quan và làm việc tại Bến xe Miền Tây.

     

Đoàn Bí thư - Chủ tịch UBND Huyện Càng Long (bìa trái)

 

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news