hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Event News

Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2020

Sáng ngày 25/6/2020, tại hội trường Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và kế hoạch năm 2020.

Đại diện Công ty, ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân - Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo với các cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động năm 2019 của Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây như sau: lợi nhuận trước thuế đạt 83.602.000.000 đồng tương đương 102,87% kế hoạch năm 2019, tăng 2,52% so với thực hiện năm 2018. Lợi nhậu sau thuế 66.651.383.000 đồng tăng 2,51% so với năm 2018. Nộp ngân sách nhà nước 32.502.203.000 đồng đạt 100,75% so với kế hoạch năm 2019. 

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân - Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo với các cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Thừa - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news