hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Event News

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẨN BẾN XE MIỀN TÂY NĂM 2022

Sáng ngày 22/04/2022 vừa qua tại hội trường Công ty. Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chủ tọa đoàn điều khiển Đại hội

Đại hội lần này thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Báo hoạt động của Ban kiểm soát; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao HĐQT, BKS, tiền thưởng người quản lý và người lao động năm 2022; Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Ông: Đặng Nguyễn Nguyên Huân - Thành viên HĐQT - TGĐ Công ty Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Bà: Lê Thị Mỹ Hạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty Báo cáo hoạt động của HĐQT

Ông: Trần Văn Phương - Thành viên HĐQT - P.TGĐ Công ty Báo cáo Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp lúc 10 giờ cùng ngày.

Một số hình ảnh đại hội:

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news