hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Event News

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẨN BẾN XE MIỀN TÂY NĂM 2023

Sáng ngày 20/04/2023, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại biểu tham dự đại hội

Chủ tọa đoàn gồm các thành viên trong Hội đồng quản trị: Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty - Chủ tọa đại hội; Ông Mai Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị và Ông Trần Văn Phương –  Thành viên Hội đồng quản trị;

Chủ tọa đoàn điều hành đại hội

Số đại biểu tham dự Đại hội (trực tiếp và thông qua ủy quyền): 26 cổ đông, đại diện cho 2.101.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 84,052% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung:

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết thống nhất cao theo các nội dung của chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV của Công ty nhận định sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách trong quá trình phục hồi kết quả sản xuất kinh doanh đạt kết quả như thời điểm trước dịch bệnh covid-19 nhưng với sự tin tưởng, ủng hộ của Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây sẽ tiếp tục thực hiện và quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Một số hình ảnh tại đại hội:

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news