tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Event News

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

     Vào lúc 8 giờ 45 ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại chi nhánh Công ty TNHH SXTM VI LA - Nhà hàng Bảy Kỳ Quan - 12 Bình Phú, P.11, Q.6, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây năm 2019 được tiến hành.

     Tại đại hội đã thông qua một số nội dung báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, miễn nhiệm và bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021, ...

     Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

     Một số hình ảnh Đại Hội.

     Chi tiết Đại Hội.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news