tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Event News

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Sáng ngày 23/04/2021, tại hội trường Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Chủ tọa đoàn điểu hành đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; phân phối lợi nhuận năm 2020,  kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, thù lao HĐQT, BKS, tiền thưởng người quản lý và người lao động năm 2021.

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân - thành viên HĐQT - TGĐ Công ty báo cáo Tổng kết hoạt động sxkd 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh - Chủ tịch HĐQT  báo cáo hoạt động của HĐQT

Đại hội lần này thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 -2026

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại hội làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ. Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp lúc 11h cùng ngày.

Một số hình ảnh tại đại hội:

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news