hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Event News

ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

Ngày 16/12/2022, tại trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, Trung tâm chứng nhận phù hợp – QUACERT đã thực hiện đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Công ty.

Đoàn đánh giá cùng Ban lãnh đạo Công ty và các phòng, ban khai mạc chương trình đánh giá

Mục đích chương trình đánh giá của Trung tâm Quacert: xác định sự phù hợp của các bộ phận của hệ thống quản lý, đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác mà tổ chức phải tuân thủ; đánh giá hiệu lực của hệ thống quản lý trong việc đảm bảo thường xuyên đáp ứng các mục tiêu và xác định các cơ hội cải tiến làm cơ sở cho việc kiến nghị duy trì chứng nhận.

Qua buổi làm việc, Đoàn chuyên gia của Trung tâm QUACERT đã tiến hành đánh giá tại các bộ phận: lãnh đạo & Ban ISO, phòng Kinh doanh Dịch vụ, phòng Bảo vệ, phòng Điều hành, phòng Tổ chức Hành chính. Qua đó, Đoàn chuyên gia của Trung tâm QUACERT đã có một số kết luận về kết quả đánh giá giám sát hệ thống quản lý của Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây: là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng nhận, lãnh đạo rất quan tâm đến HTQLCL, đồng thời cán bộ có ý thức cao  trong việc duy trì HTQLCL và có hệ thống tài liệu đầy đủ, bám sát với yêu cầu thực tế. Đoàn sẽ kiến nghị Trung tâm QUACERT tiếp tục duy trì chứng nhận cho Công ty. 

Với phương châm “AN TOÀN – VĂN MINH – HIỆN ĐẠI”, để Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây tiếp tục phát triển bền vững và ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục phát huy và cải tiến các quy trình nội bộ nhằm tăng năng suất lao động cũng như nâng cao hiệu quả công việc.

Một số hình ảnh trong buổi đánh giá:

Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá tại các phòng, ban

Giấy chứng nhận hệ thống chất lượng TCVN ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015 Bến xe Miền Tây

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news