hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Event News

ĐÀO TẠO SỬ DỤNG PHẦN MỀM BES (HỆ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP)

Trong những năm qua, Đảng uỷ - Ban Lãnh đạo CTCP Bến xe Miền Tây đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nhiều hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời đào tạo, nâng cao trình độ cho nhân viên trong đó có nội dung nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác, nhằm mục tiêu xây dựng Bến xe An toàn - Hiện đại - Văn minh.

Để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác hành chính văn phòng, ứng dụng công nghệ và quản lý văn bản đi và đến, giải quyết công việc hiệu quả, tiết kiệm thời gian xử lý, nâng cao năng suất lao động, được sự thống nhất và hỗ trợ của Tổng Công ty SAMCO, Công ty CP Bến xe Miền Tây đã quyết định sử dụng phần mềm BES - Business Executive System hệ thống quản trị công việc vào công tác văn thư và quản lý công việc.

Ngày 13/07/2022, tại Hội trường Công ty, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây phối hợp với Công ty Cổ phần TMG tổ chức lớp tập huấn cơ bản về sử dụng phần mềm BES – hệ điều hành doanh nghiệp Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho Lãnh đạo các phòng chức năng, chuyên viên các phòng TCHC, TCKT, KDDV.

Ban lãnh đạo và chuyên viên các phòng tại buổi đào tạo

Ông Nguyễn Tăng Thanh Phương – đại diện Công ty CP TMG hướng dẫn sử dụng phần mềm

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news