hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Dialogue at Workplace

ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ LẦN 3 NĂM 2019

Ngày 18 tháng 07 năm 2019, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Bến xe MIền Tây, đã diễn ra buổi đối thoại giữa Đại diện người sử dụng lao động và Đại diện tập thể người lao động.    

Buổi đối thoại đã thông qua những công tác và thành quả đã đạt được trong quý 2 năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ quý 3 năm 2019. Qua đó cũng đã ghi nhận được một số ý kiến từ phía đại diện tập thể người lao động và những ý kiến này đươc trả lời trực tiếp từ phía Đại diện người sử dụng lao động.

Biên bản buổi đối thoại.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news