hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Dialogue at Workplace

Đối thoại định kỳ

Ngày 20 tháng 06 năm 2014, Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây tổ chức buổi họp đối thoại định kỳ giữa ban Giám Đốc và người lao động. Buổi đối thoại diễn ra thành công tốt đẹp.
Ông Kiều Nam Thành Tổng Giám Đốc công ty trình bày khái quát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất và kinh doanh của công ty trong 6 tháng đầu năm 2014 và báo cáo lại kết quả thực hiện những yêu cầu mà đại diện người lao động đã đề xuất trong lần đối thoại trước.
Trong kỳ đối thoại lần này, đại diện người lao động cũng có những đề xuất với ban Giám Đốc một số ý kiến về tiến độ xây dựng mái che, trang bị máy vi tính, điều chỉnh quy trình...v.v

Biên bản đối thoại định kỳ

Hoàng Sơn

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news