tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Information

Hội thi tìm hiểu Pháp luật

Mục đích nhằm tuyên truyên sâu rộng cho công nhân lao động các nội dung văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, giúp người lao động hiểu biết pháp luật để thực hiện tốt và tự bảo vệ được quyên, lợi ích hợp pháp của mình. Công đoàn công ty đã tổ chức hội thi giữa các phòng với nhau.
Tăng cường ý thức trách nhiệm của Công đoàn trong việc tôt chức thực hiện các quy định của Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế ở doanh nghiệp.
Để nâng cao kiến thức hiểu biết về Pháp luật đối với công nhân viên chức lao động và tạo sân chơi lành mạnh, bình đẳng, giao lưu giữa các phòng trong công ty.

Một số hình ảnh hội thi:

 Ban giáo khảo hội thi

Phần trả lời câu hỏi của thí sinh

Văn nghệ giúp vui...

Giải I hội thi - Phòng Bảo Vệ

Bế mạc hội thi

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news