hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Legal corner

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ngày Pháp luật năm 2017 được tổ chức để tiếp tục tôn vinh khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho cán bộ, công nhân viên, người lao động tại Công ty.

Tạo sự đồng thuận, niềm tin của cán bộ, công nhân viên, người lao động vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây xây dựng kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 (sau đây gọi là Ngày Pháp luật năm 2017) như sau:
a)   Trong tuần lễ cao điểm (từ ngày 06 đến ngày 11/11/2017) Công ty treo băng rôn hưởng ứng với nội dung: Tích cực hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại mặt tiền trước nhà Ga chính.
b)   Tổ chức các hoạt động học tập, quán triệt văn bản pháp luật, đặc biệt tập trung thời gian tháng 10 và 11 năm 2017;
c)   Lồng ghép nội dung tuyên truyền về “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong các cuộc họp giao ban của công ty, trong các buổi sinh hoạt, họp phòng hàng tháng của các Phòng, trong các buổi sinh hoạt của Chi bộ, Công Đoàn, Đoàn thanh niên.
d)   Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào việc phổ biến, áp dụng pháp luật, sử dụng hiệu quả mạng lưới thông tin về pháp luật tại Công ty.
e)   Đăng tải nội dung tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 trên website Công ty www.bxmt.com.vn.
f)    Khuyến khích các Phòng, Công Đoàn, Đoàn thanh niên có các hình thức sáng tạo làm phong phú thêm nội dung sinh hoạt “Ngày Pháp luật năm 2017”.
g)   Rà soát và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Công ty.
 
Thời gian thực hiện: các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017 được thực hiện xuyên suốt đến ngày 30/11/2017. Trong đó, tập trung cao điểm, triển khai đồng loạt các hoạt động chính nhân kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam vào Tuần lễ Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017.
 
Chi tiết kế hoạch xem tại đây.
 

 

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news