hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Legal corner

Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Căn cứ Kế hoạch số 930/KH-SC ngày 25/10/2018 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV về việc tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018”,

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây xây dựng kế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 (sau đây gọi là Ngày Pháp luật năm 2018) như sau:

 1. Mục đích - yêu cầu:
 1. Mục đích:
 1. Yêu cầu:
 1. Nội dung thực hiện:
 1. Chủ đề Ngày Pháp luật năm 2018:

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi và bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

 1. Nội dung
 1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ III và Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ III; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 05 năm (2016-2020); 07 Chương trình hành động thực hiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X, giai đoạn 2016-2020; Hiến pháp năm 2013, các chủ trương, chính sách, văn bản về cải cách hành chính, cải cách tư pháp, kiểm  soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật, trách nhiệm giải trình các cấp chính quyền địa phương, của cán bộ, công chức nhà nước, Nghị quyết số 54/2017/NQ-QH ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh; các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua hoặc có hiệu lực năm 2018 – 2019; Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, người lao động, các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận và các nội dung phát sinh đột xuất khác.
 2. Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; Biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động tại đơn vị tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật, bảo vệ pháp luật và giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong tập thể, củng cố khối đoàn kết tại Công ty.
 1. Hình thức thực hiện

Căn cứ vào điều kiện thực tế của Công ty và của các Phòng để lựa chọn và triển khai các hình thức như sau:

 1. Trong tuần lễ cao điểm (từ ngày 05 đến ngày 11/11/2018) Công ty treo băng rôn hưởng ứng với nội dung: Tích cực hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam -09/11” tại mặt tiền trước nhà Ga chính.
 2. Tổ chức các hoạt động học tập, quán triệt văn bản pháp luật, đặc biệt tập trung thời gian tháng 11 năm 2017;
 3. Lồng ghép nội dung tuyên truyền về “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong các cuộc họp giao ban của công ty, trong các buổi sinh hoạt, họp phòng hàng tháng của các Phòng, trong các buổi sinh hoạt của Chi bộ, Công Đoàn, Đoàn thanh niên.
 4. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào việc phổ biến, áp dụng pháp luật, sử dụng hiệu quả mạng lưới thông tin về pháp luật tại Công ty.
 5. Đăng tải nội dung tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 trên website Công ty www.bxmt.com.vn.
 6. Khuyến khích các Phòng, Công Đoàn, Đoàn thanh niên có các hình thức sáng tạo làm phong phú thêm nội dung sinh hoạt “Ngày Pháp luật năm 2017”.
 7. Rà soát và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Công ty.
 1. Thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện: các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017 được thực hiện xuyên suốt đến ngày 30/11/2017. Trong đó, tập trung cao điểm, triển khai đồng loạt các hoạt động chính nhân kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam vào Tuần lễ Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017.

 1. Tổ chức thực hiện:
 1. Trưởng các Phòng, Ban chấp hành Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty: tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Tổ chức Hành chính Công ty.
 2. Phòng Tổ chức Hành chính: có trách nhiệm đăng thông tin, tài liệu tuyên truyền lên website công ty, tham mưu nội dung và vị trí treo băng rôn thích hợp và xây dựng kế hoạch tổ chức ngày “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại Công ty, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Pháp chế - Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH Một thành viên trước ngày 15/11/2017.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news