hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Event News

Khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách.

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản hoả tốc số 4393/BGTVT-CV ngày 7 tháng 5. Qua đó, khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách từ 0 giờ ngày 8 tháng 5 năm 2020. Các đơn vị vận tải khi hoạt động phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới theo đúng quy định.

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây xin thống báo đến các đơn vị vận tải và hành khách được biết để nắm thông tin.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news