tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Notification

Nghị quyết hội nghị

Về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI). Đảng ủy công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây căn cứ kế hoạch số 71/KH-DU, ngày 20/08/2012 của Đảng ủy Tổng công ty CKGTVT Sài Gòn - TNHH MTV về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết sô 13 - NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 và các kết luận, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)

Buổi học tập được triển khai tại hội trường công ty với hai ngày 24/09/212 và 25/09/2012 cho tất cả cán bộ, đảng viên, người lao động của công ty

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news