tchc.vanthu@gmail.com Hotline: 19007373

Notification

Thông báo về hoạt động vận tải trong thời gian dịch Covid-19 (Ngày 23/4/2020)

Căn cứ văn bản số 4825/TB-SGTVT ngày 23 tháng 04 năm 2020 của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh tối đa không vượt quá 30% theo biểu đồ (tối thiểu không nhỏ hơn 1 chuyến/tuyến). Ngoài ra, phải thực hiện nghiêm túc theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải theo công văn số 3863/BGTVT-CYT ngày 22/4/2020 về hướng dẫn các điều kiện y tế, chống dịch Covid-19 trên phương tiện giao thông và các quy định của ngành y tế.

Công ty Cổ phần Bến xe Miền tây xin thông báo đến các đơn vị vận tải, hành khách được biết để nắm thông tin.

Chi tiết thông báo.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news