hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Notification

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÊ KHAI VÀ NIÊM YẾT GIÁ DỊCH VỤ TỪ NGÀY 01/07/2023 ĐẾN NGÀY 31/12/2023

Căn cứ Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/06/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Quyết định 35/2018/QĐ-UBND, ngày 21/09/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bạn Tp. HCM;

Căn cứ Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 của Ủy ban nhân dân Tp. HCM v/v ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương và Bến xe Ngã Tư Ga trên địa bàn Tp.HCM;

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây thực hiện giảm mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% còn 8% và thời gian áp dụng từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/12/2023. Đối với các dịch vụ không thực hiện kê khai tại Thông báo này vẫn áp dụng theo Thông báo 219/TB-BXMT ngày 22/12/2022.

Chi tiết thông báo xem tại đây.

Thời gian áp dụng: từ 00 giờ ngày 01/07/2023

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết.

Trân trọng.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news