hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Event News

THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

Nhằm xác định sự phù hợp các bộ phận của hệ thống quản lý chất lượng, đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác mà tổ chức phải tuân thủ, đánh giá hiệu lực của hệ thống quản lý trong việc đảm bảo thường xuyên đáp ứng các mục tiêu và xác định các cơ hội cải tiến, làm cơ sở cho việc kiến nghị duy trì chứng nhận IOS 9001:2015.

Ngày 07 tháng 08 năm 2020, tại phòng họp Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã tiếp đoàn chuyên gia từ trung tâm chứng nhận phù hợp – Quacert do ông Nguyễn Lâm Hoàng làm trưởng đoàn, để thực hiện việc đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Công ty.

Qua đánh giá của đoàn chuyên gia, hệ thống quản lý Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây là đạt yêu cầu, bên cạnh đó cũng có một vài điểm lưu ý. Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây tiếp tục được duy trì chứng nhận ISO 9001:2015.

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news