hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Đảng - Đoàn Thể

TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Thực hiện Công văn số 2355-CV/BTGTU ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 23 tháng 12 năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã ban hành Kế hoạch số 29-KH/TU của về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện để cụ thể hóa Nghị quyết phù hợp với tình hình, đặc điểm từng đơn vị, cá nhân đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả, ngày 03 tháng 02 năm 2023, Đảng ủy Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải TNHH MTV (SAMCO) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023). Hội nghị học tập được tổ chức với hình thức trực tuyến, điểm cầu tại Hội trường Công ty, cùng điểm cầu trực tiếp cùng 30 điểm cầu tiếp sóng của 23 cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Tổng Công ty với sự tham gia học tập, quán triệt của 918 đảng viên và các cán bộ đoàn thể.

Thực hiện theo kế hoạch, Đảng ủy Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã tổ chức học tập trực tuyến Nghị quyết tại Hội trường công ty. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí thuộc Ban chấp hành Đảng ủy Công ty; Ban lãnh đạo Công ty; Trưởng, Phó các phòng, ban chức năng Công ty; Ban Chấp hành Công đoàn Công ty; Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công ty và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (điểm cầu tại Hội trường Công ty).

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Hùng Vũ Hưng - Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Báo cáo viên cấp Thành phố đã thông tin những nội dung chính của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, gồm 04 chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; và “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên từ cơ sở những nội dung được học tập, quán triệt hôm nay, lựa chọn những nội dung phù hợp gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị mình, xây dựng nội dung thực hiện cụ thể bổ sung vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng của cấp mình và chương trình công tác năm 2023.

Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây căn cứ vào Tài liệu học tập Nghị quyết đã được gửi, tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức đa dạng, phù hợp; tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể đến người lao động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Chỉ đạo nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của người lao động tại đơn vị trước, trong và sau khi tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; chủ động giải quyết đối với những vấn đề phức tạp, mới nảy sinh và kịp thời báo cáo với Đảng ủy Công ty và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news