hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Legal corner

Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

 

Căn cứ Kế hoạch số 5237/KH-UBND ngày 23/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2016;

 

Căn cứ Kế hoạch số 889/KH-SC ngày 04/10/2016 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV về việc tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016”,

       

         Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây xây dựng kế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 (sau đây gọi là Ngày Pháp luật năm 2016) như sau:

 

I.    Mục đích yêu cầu:

1.   Mục đích:

-       Ngày Pháp luật năm 2016 được tổ chức để tiếp tục tôn vinh khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho cán bộ, công nhân viên, người lao động tại Công ty.

 

1.   Yêu cầu:

-       Ngày Pháp luật phải được tổ chức sâu rộng, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức.

 

II.    Nội dung thực hiện:

1.   Chủ đề Ngày Pháp luật năm 2016:

Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân”.

2.   Nội dung

      a)   Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam – ngày 09 tháng 11 hàng năm.

 

       b)   Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 

 

       c) Tuyên truyền, giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật

 

       d) Biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền

 

1.   Hình thức thực hiện

Căn cứ vào điều kiện thực tế của Công ty và của các Phòng để lựa chọn và triển khai các hình thức như sau:

a)   Trong tuần lễ cao điểm (từ ngày 07 đến ngày 12/11/2016) Công ty treo băng rôn hưởng ứng với nội dung: Tích cực hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại mặt tiền trước nhà Ga.

b)  Tổ chức các hoạt động học tập, quán triệt văn bản pháp luật;

c)   Lồng ghép nội dung tuyên truyền về “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong các cuộc họp giao ban của công ty, trong các buổi sinh hoạt, họp phòng hàng tháng của các Phòng, trong các buổi sinh hoạt của Chi bộ, Công Đoàn, Đoàn thanh niên.

d)  Đăng tải nội dung tuyên truyền về Ngày Pháp luật năm 2016 trên website Công ty www.bxmt.com.vn.

 

e)   Khuyến khích các Phòng, Công Đoàn, Đoàn thanh niên có các hình thức sáng tạo làm phong phú thêm nội dung sinh hoạt “Ngày Pháp luật năm 2016”.

 

 

III.         Thời gian thực hiện:

        Thời gian thực hiện: các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016 được thực hiện xuyên suốt đến hết ngày 30/11/2016

 

 

IV.         Tổ chức thực hiện:

 

Kế hoạch chi tiết 

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news