tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Thông báo

Báo cáo tình hình quản trị công ty

 

      TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         

GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY

                      Số              /BC-HĐQT

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 02 năm 2010

 

 

 

 

 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

 

 

( Quý IV/năm 2010)  

 

Kính gửi:

-    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

-    Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

            I. Đặc điểm tình hình:

            Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây chính thức niêm yết và giao dịch cổ phiếu tại sở Giao dịch chứng khoán Hà nội vào ngày 17/9/2010

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

Trong quý 4/2010, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây đã họp 01 lần.

 

STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ

Lý do không tham dự

1

Phạm Văn Thông

Chủ tịch

01

100%

 

2

Chu Thị Tuyết Hạnh         

Ủy viên

01

100%

 

3

Kiều Nam Thành

Ủy viên

01

100%

 

4

Bùi Việt

Ủy viên

0

0

Bận công tác

5

Nguyễn Văn Tiến

Ủy viên

01

100%

 

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong quý 4/2010, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiểu ban.

III. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

 

STT

Số nghị quyết

Ngày

Nội dung

1

47/2010/NQ -HĐQT

15/11/2010

- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2010;

-Thống nhất chọn Công ty TNHH BDO Việt Nam (AFC) là đơn vị kiểm toán cho công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây trong năm tài chính 2010.

IV. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

- Trong quý 4/2010, công ty không có thay đổi thành viên HĐQT.

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

Trong quý IV/2010 các cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và những người có liên quan không có giao dịch cổ phiếu.

 

 

STT

Người thực hiện giao dịch

Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)

 

 

 

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Trong quý IV/2010, không phát sinh các giao dịch này.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:       

- Như trên;

- Lưu TCHC-Thư kýHĐQT.               

 

 

 

                                                                                               PHẠM VĂN THÔNG

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan