hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Tin tức sự kiện

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 tại Công ty gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh năm 2020 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

     1. Mục đích:

Triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình tổng thể của Chính phủ, UBND Thành phố và Tổng Công ty SAMCO trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 một cách có hiệu quả, thiết thực tại Công ty.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản, nguyên vật liệu trong hoạt động sản xuất – kinh doanh và trong quá trình sử dụng vốn của Công ty.

     2. Yêu cầu

Tổ chức quán triệt nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và phải được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Thực hiện thường xuyên và kịp thời trong việc xây dựng định mức, tiêu chuẩn, chế độ áp dụng trong Công ty để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

II. Nhiệm vụ trọng tâm

Triển khai và thực hiện có hiệu quả kế hoạch thu chi tài chính; đảm bảo công tác quản lý tài chính, kế toán được thực hiện đúng quy định.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị từ khâu lập kế hoạch đến khi nghiệm thu và sử dụng.

Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, người lao động. Rà soát, sắp xếp, luân chuyển cán bộ, người lao động phù hợp với năng lực và vị trí việc làm nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định tuyển dụng, quy chế quản lý tài chính, tài sản, quy chế chi tiêu nội bộ và các tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện nước, máy móc, vật tư, trang thiết bị văn phòng và các chi phí hành chính khác...

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

III. Chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các hoạt động cụ thể

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi phí quản lý, sử dụng vốn, tài sản.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong khai thác, sử dụng tài nguyên.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý mua sắm và sử dụng tài sản, phương tiện, thiết bị làm việc.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý vốn đầu tư xây dựng.

IV. Giải pháp

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình hành động của UBND Tp. Hồ Chí Minh và Tổng Công ty SAMCO.

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  1.    

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan