hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Góc pháp luật

Góc pháp luật

SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY

I. Doanh nghiệp:

1. Luật Doanh nghiệp năm 2014.
2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
3. Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014.

II. Giao thông vận tải:

1. Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
2. Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
3. Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 của Bộ Giao thông Vận tải về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách.

3a. Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015.
4. Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

4a. Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ôtô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

5. Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

6. Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế.

7. Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải về hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịchv ụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

8. Thông tư 191/2010/TT/BTC ngày 01/12/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách bằng xe ô tô.

9. Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ôtô.

10. Thông tư số 06/2017/TT-BGTVT ngày 28/02/2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

 

III. Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội

1. Bộ luật lao động năm 2012.

2. Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động. 

3. Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

4. Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

5. Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. 

6. Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương. 

7. Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

8. Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động.

9. Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

10. Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số nội dung của Bộ luật lao động.

11. Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

12. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

13. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

14. Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

15. Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

16. Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp

17. Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng.

IV. Thi đua khen thưởng

1. Luật Thi đua khen thưởng năm 2003.

2. Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua khen thưởng năm 2005.

3. Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua khen thưởng năm 2013.

4. Văn bản hợp nhất Luật Thi đua khen thưởng.

5. Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

6. Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

7. Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.

8. Quy chế Thi đua khen thưởng năm 2014 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV ban hành kèm Quyết định số 857/QĐ-SC ngày 22/12/2014. 

V. Xây dựng – Đấu thầu: 

1. Luật xây dựng năm 2014.

2. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

3. Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

4. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

5. Luật Đấu thầu năm 2013.

6. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

VI. Thuế - Kế toán

1. Luật Quản lý thuế năm 2006.

2. Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. 

3. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008.

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

6. Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

7. Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008.

8. Luật sửa đổi bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2013.

9. Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế Giá trị gia tăng.

10. Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2103 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế Giá trị gia tăng.

11. Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007.

12. Luật sửa đổi bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2012.

13. Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

14. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế năm 2014.

15. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi một số điều của các Nghị định về thuế.

16. Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Thuế giá trị gia tăng và Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về Thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi  hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

 

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Hiến pháp

- Hiến pháp 2013

- Kế hoạch triển khai Hiến pháp 2013

Tài liệu pháp luật về Biển năm 2014

1. Công ước của LHQ về Luật biển 1982

2. Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC

3. Luật Biển Việt Nam

4. Luật Biên giới quốc gia

5. Luật An ninh quốc gia

6. Bộ Luật Hàng hải Việt Nam

7. Luật Thủy sản

8. Luật Dầu khí (VB hợp nhất)

9. Luật Xử lý vi phạm hành chính

10. Bộ luật Hình sự 1999

10a. Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2009

11. Đề cương tuyên truyền về Luật biển

12. Nội dung tuyên truyền về UNCLOS 1982

Tài liệu lấy ý kiến về dự thảo Bộ Luật Hình Sự (Sửa đổi)

1. Các vấn đề trọng tâm cần lấy ý kiến.

2. Dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi.

Tài liệu phổ biến tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng

1. Những nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam liên quan đến phòng, chống tham nhũng.
2. Công ước Liên Hợp quốc về phòng, chống tham nhũng.
3.  Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước của Liên Hợp quốc về phòng, chống tham nhũng
4. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005.
5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007
6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012
7. Văn bản hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012.
8. Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.
9. Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/201 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.
10. Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.
11.  Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.
12. Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
13. Luật Khiếu nại năm 2011.
14. Luật Tố cáo năm 2011.
15. Luật Tiếp công dân năm 2013.
16. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005.
17. Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012.
18. Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
19. Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012-2016.
20.  Quyết định số 245A/QĐ-SC ngày 27/10/2011 của Tổng Công ty ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2011-2016. 

Tài liệu quy định về công tác văn thư và soạn thảo văn bản hành chính

1. Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

2. Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 về công tác văn thư;

3. Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV về việc ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ

4. Quyết định 83/QĐ-SC ngày 12/02/2004 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ.

 

 

 

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan