hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Góc pháp luật

Kế hoạch Hưởng ứng 'Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2019

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Kế hoạch 4184/KH-UBND-NCPC ngày 19/7/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 613/KH-SC ngày 02/8/2019 của Tổng Công ty Samco, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây ban hành Kế hoạch số 126/KH-BXMT ngày 17/9/2019 về việc hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Mục đích của Ngày pháp luật nhằm tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; bảo vệ quyền con  người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho cán bộ, công nhân viên, người lao động tại Công ty. Gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ  III; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 05 năm (2016 – 2020) và các luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định , ... quan trọng, mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2019 và 2020, liên quan thiết thực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra, tạo sự đồng thuận, niềm tin của cán bộ, công nhân viên, người lao động vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Theo Kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong cao điểm bắt đầu từ ngày 10/10 đến ngày 10/11/2019.

Kế hoạch đính kèm

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan