tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Notification

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

 

DANH MỤC TÀI LIỆU KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY
------o0o------
 
10.    Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2010
 
 
 
 
 
 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news