tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Notification

Ngày Pháp luật

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014
Đôi nét về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/01/2013, đã chọn ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật).

Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.
Việc lựa chọn ngày 09 tháng 11 là Ngày Pháp luật nhằm ghi nhớ về ngày 09/11/1946, ngày ban hành Hiến pháp 1946, đạo luật cơ bản đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa.
Việc tổ chức Ngày Pháp luật trên phạm vi cả nước đã tạo sức lan tỏa, thực sự trở thành sự kiện chính trị-pháp lý có ý nghĩa to lớn trong đời sống xã hội, thu hút sự quan tâm hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức của mọi người về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, vị trí, vai trò và ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội.

Căn cứ Kế hoạch số 5487/KH-UBND ngày 23/10/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2014. Ngày 31/10/2014, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH Một thành viên đã ban hành Kế hoạch số 1004/KH-SC về việc tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014 nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công nhân viên, người lao động , đồng thời giúp tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014 là “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Nội dung tổ chức thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam năm 2014:
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật;
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; tuyên truyền, phổ biến những luật, pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua hoặc xem xét thông qua trong năm 2014; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ quyền biển đảo, các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, về an toàn giao thông, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về đất đai và môi trường, về bình đẳng giới, về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và những lĩnh vực khác phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế của đơn vị;
- Tăng cường tuyên truyền về mục đích, nội dung, ý nghĩa của Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;
- Hưởng ứng và tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo kế hoạch của trung ương và thành phố;
- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật.
Ngày Pháp luật năm 2014 được thực hiện xuyên suốt cho đến hết ngày 30/11/2014. Trong đó, tập trung cao điểm, triển khai đồng loạt các hoạt động chính  nhân kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam vào tuần lễ từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014.
Kế hoạch chi tiết

                                                                                                                                         Đỗ Quyên

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news